Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja allekirjoitettiin kesällä 2012 ja se rekisteröitiin alkuvuonna 2013.
Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liike- ja elinkeinoelämän edustajia.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme. Lataa esite pdf

Lahjoitukset

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä Olli Hakala info(at)etvk.fi tai asiamies p. 045 8700 865

Otteita Facebook sivuiltamme:

Sotatoimiin piisaa rahaa www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/maailman-mahtavimmat-armeijat-%e2%80%93-top-30/ss-BBpeFYS?ocid... ... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Arto Jokisalo: Suomenkielisten kuluttajien, työntekijöiden, yrittäjien ja veronmaksajien tulee Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tavoin sanoutua irti maan tavan sopimuspetoskäytännöistä seuraavasti:

EU:n ja Kanadan 15.2.2017 hyväksymän vapaakauppasopimuksen velvoittein EK:n oli komission tasolla hyväksyttyjen puitesopimuksien takia sanouduttava Suomessa irti maan tavan mukaisista keskusjärjestösopimuksista. Uhkana olivat vapaakauppasopimuksen investointisuojan vastaisten maan tavan mukaisten sopimusten sisältämistä lucrum turpe-laittomuuksista joutuminen perustettavaan välimiesoikeuteen. Vastaavuus koskee Suomen perustuslain nojalla EU oikeuksissa toimivaltaista valtioneuvostoa valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin tietoisissa suomenkielisten kansalaisten EU oikeuksien laiminlyönneistä. Ulkoministeri Soinin johtaman valtioneuvoston Brysseliin asettaman pysyvän edustusto, coreper, on suomenkielisten kansalaisten EU –oikeuksien laiminlyönneistä vastuussa Suomea koskevan EU lainsäädännön valmistajana.

EU:n perustamissopimuksen nojalla valtioneuvoston toimivallan alaisen kilpailuviraston markkinavoimille hyväksymät määräävän markkina-aseman väärinkäytöt kotimarkkinoilla olivat valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. Kansallisten säädöshierarkian ylittävillä EU asetuksien vahvimman oikeuden nojalla markkinavoimat alistivat maan tavan mukaisilla lucrum turpe sopimuksilla julkisen vallan ja rahoituksen yksityistetyissä oikeusistuimissa. EY:n perustamissopimuksen nojalla SAK:n puheenjohtaja Ihalainen laiminlöi ammattiliittojen jäsenistöjen työssäoppimisen ammattitutkinto-oikeudet valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. Kansanedustajien valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin markkinavoimien liiketoimintapetoksien harjoittamisen turvaaminen kansallisilla eläke-, työ-, sosiaali- ja vero-oikeuksilla tehtiin Suomesta houkutteleva investointikohde sijoittajille. EU asetuksen 593/2008 (Rooma I) oikeusvaikutuksien ulkopuolelle jäivät luonnollisilla henkilöillä tehtävät sopimukset.

Suomessa on 30 vuotta maan tavan mukaisilla sopimuksilla laiminlyöty kansalaisten EU oikeuksia ilman mitään oikeusseuraamuksia EY-tuomioistuimen tavoite velvoittaa kansalliset lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaa käyttävät noudattamaan ja soveltamaan kansalaisille turvattuja EU-oikeuksia. EU:n perussopimuksen määräys tai EU-säädöksen säännös, jolla on kansalaisille välitön oikeusvaikutus, syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen säännöksen riippumatta tämän asemasta kansallisessa säädöshierarkiassa. Effet utile oikeuskäytännön mukaan kansalainen voi vaatia eurooppaoikeutensa voimaan ilman kansallisia toimeenpanojakin julkisen vallan elintä vastaan. EU oikeuden mukaan julkista valtaa on kaikki valta joilla on yksityistä suomenkielistä kansalaista suurempi valta. Suomenkielisen kansalaisen tulee työ-/yrittäjäsopimuksissa vaatia työssäoppimisen ammattitutkinto-oikeudet varmistettavaksi työsuojelusta vastaavilla ammattientarkastajilla.

Vahingonkorvauslain 1974/412 3 luvun 5 §
Kannetta valtioneuvoston, ministeriön, valtioneuvoston kanslian, tuomioistuimen tai tuomarin päätöksestä aiheutuneen vahingon korvaamisesta ei saa nostaa, ellei päätöstä ole muutettu tai kumottu taikka ellei virheen tehnyttä ole todettu syylliseksi virkarikokseen tai velvoitettu korvaamaan vahinkoa.

EK:n irtisanomilla ILO:n toimivaltaan perustuvilla järjestösopimuksilla lakkautetusta maan tavan mukaisista yleissitovista työehtosopimuspetoksista vastuullista Suomen valtiota vastaan nostetaan vahingonkorvauskanteet suomenkielisten kansalaisten EY-oikeuksien laiminlyönneistä. Jokaisella vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia ja saada täysi korvaus aiheutuneesta vahingosta, korvaus saamatta jääneestä voitosta sekä korot vahingon syntymisestä korvauksen maksamiseen asti.

StasiSuomi on 30 vuotta pidetty erossa Euroopan sisämarkkinaoikeuksista

Direktiivin 2014/42/EU oikeusvaikutuksin tulee vastaajan omaisuuksien menetyksien välttämiseksi käänteisen todistustaakan osoittaa, ettei ole sopimuksilla hankkinut omaisuuttaan suomenkielisten kansalaisten EU-, ihmis- ja perusoikeuksien hyväksikäyttöinä. Tarja Halonen on koko poliittisen uran ajan kuitannut SAK:sta palkkaa rikosoikeuden juristina suomenkielisillä kansalaisilla teetettävien lucrum turpe sopimusten kapellimestarina. Lucrum turpe sopimusten häpeällisillä voitoilla hankittujen omaisuuksien ml. hankintavälineiden menetyksien uhka vältettiin maan tavan mukaisilla sopimuksilla. Sopimusten teettäjät kuittaavat sopimuksilla vilpittömän mielen omaavien elinajan hyväksikäyttöinä ilman täyttä korvausta ja jälkikäteistä oikeudensuojaa. Sopimuksensaajan hankkimat omaisuudet voidaan tarvittaessa riita-asiassa yksityistetyissä oikeusistuimissa lahdata.

Halonen turvasi Ruotsin kuninkaan säätyvallalle ikuisiksi ajoiksi ammatinharjoittamisen ja kaupankäynnin erioikeuksilla 1986 Euroopan yhteisön yhtenäisasiakirjalla hyväksymien Euroopan sisämarkkinaoikeuksien vastaisesti suomenkielisten kansalaisten orjuuttamiset lucrum turpe-sopimuksilla. Halonen esti Holkerin hallituksen 1987-1991 tasa-arvoministerinä DDR -valtion tunnustamisen allekirjoittajana kokonaan ilman perusoikeuksia olevien suomenkielisten kansalaisten EU-oikeudet vaatia Made in West Germany työssäoppimisen ammattitutkinto-oikeuksia. Halosen perusoikeuskomitean johtoon asettama Ihmisoikeusliitto ry. puheenjohtaja ja vankiloiden ylijohtaja Lång kirjoitutti suomalaisille omat perusoikeudet ilman julkisen vallan toimeenpanovelvoitetta. Suomenkielisten kansalaisten lucrun turpe-sopimuksilla itselleen ja/tai perheelleen elannon hankkimiset EU-, ihmis- ja perusoikeuksiensa vastaisesti olivat ilman mitään laillisia oikeudensuojakeinoja. Halonen turvasi oikeusministerinä kilpailuviraston hyväksymät markkinavoimien keskinäisten yhteistyösopimusten laittomuudet oikeusistuinten yksityistämisillä.

Markkinavoimien vahvimman oikeuden suojalla alistettiin julkinen valta ja rahoitus kansallisen säädöshierarkian ylittävien EU asetuksien toimivallan nojalla. SAK:n johtaja 1990-2009 Ihalainen turvasi laittomat yhteistyösopimukset laiminlyömällä yleissitovilla työehtosopimuksilla ammattiliittojen jäsenten työssäoppimisten ammattitutkinto-oikeudet. Pääministeri Ahon hallitus 1991-1994 perusti oikeusministeriöön laintarkastustoimiston lakkauttamalla korkeimman oikeuden jäsenten laintarkastuskunnan. Tarkastustoimiston ruotsinkielisten enemmistö varmisti ulkoministeri Väyrysen coreper:n johtajana Suomea koskevan EU oikeuden valmistamisella markkinavoimien vahvimman oikeuden suojan. Kansanedustajien valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin markkinavoimien liiketoimintapetoksien harjoittamisen turvaaminen kansallisilla eläke-, työ-, sosiaali- ja vero-oikeuksilla tehtiin Suomesta houkutteleva investointikohde sijoittajille.

Ruotsin kuluttajapalveluihin ja –tuotteisiin perustuvaa kansantaloutta rahoitettiin hankkimalla omistuksiin halpaa suomalaista b2b vientituotteistusta. Vuoden 1995 EU:n jäsensopimuksen vastaiset säätyvallan ammatin- ja kaupankäynnin erioikeudet jäivät sopimuksilla vahvimman oikeuden suojilla velvoittaviksi. Halonen turvasi ruotsinkielisen sosialistiyhteisön SDP:n puheenjohtajaksi valitseman Lipposen I ja II hallituksen 1995-2000 ulkoministerinä Brysselissä coreper:n johtajana Suomea koskevan EU-oikeuden valmistelussa markkinavoimia turvaavia liiketoimintoja. Näitä tuettiin julkisoikeudellisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 1995-2020 EU/kansallisesti rahoitetuilla työttömien työnhakijoiden hyväksikäytöillä. Ulkoministeri Halonen Suomen vuoden 1999 EU:n puheenjohtajakaudella Tampereella esitti yksityisoikeuksien kansallisten päätöksien vastavuoroista hyväksyttämisistä Euroopan neuvoston valmisteltaviksi.

Kansan 2000-2012 valitsema presidentti Halonen allekirjoitti suomenkielisten kansalaisten EU-, ihmis- ja perusoikeuksien vastaisen lainsäädännön. Halosen työpari Korkeimpien oikeuksien lainsäädäntöesityksistä näyttönä ovat päätökset, joiden nojalla markkinavoimat päättävät laittomat yhteistyösopimukset yksipuolisesti ilman täyttä korvausta ja jälkikäteisiä oikeudensuojakeinoja vastuuvakuutetuilla yrittäjäsopimuksilla. Halosen työparin KHO:2010:82 päätöksen mukaan EU:n lainsäädäntö ei estä jäsenvaltiota turvaamasta Ruotsin kuninkaan ikuisiksi ajoiksi säätyvallalle myöntämiä ammatinharjoittamisen ja kaupankäynnin erioikeuksia perustuslain 18 § vastaisesti. Pääministeri Vanhanen erotti II hallitus 2007-2012 kesäkuussa 2010 ja siirtyi Perheyrittäjien Liiton toimitusjohtajaksi. Ennen eläkkeellä helmikuulla 2012 lähtöään korkeimman oikeuden presidentti Hallbergin kanssa Halonen allekirjoitti Kataisen hallituksen perustuslakiin 128 § (4.11.2011/1112) valtioneuvoston toimivallan Suomen Presidentin puolustusvoimain ylipäällikkyydestä.

Kataisen hallituksen työministeri Ihalainen jääväsi markkinavoimien turvaksi vuoden 2013 alusta kuluttaja- ja kilpailuviraston yhdistämisellä laillisen kuluttajasuojan. Ihalaisen kilpailulain 595/2013 muutoksella julkishallinnon ammattiliittojen jäsenistö alistettiin markkinavoimien keskinäisiin laittomiin yhteisyösopimuksiin ns. SGEI palveluissa. Työministeri Ihalaisen keväällä 2014 julkaisemat YK:n vuonna 2011 julkistetut ns. Ruggien ihmisoikeusperiaatteet tulee suomenkielisten vaatia ruotsinkielisten mukaan. Halosen helmikuussa 2014 Harvardin yliopistossa aloittamalla luentojaksolla turvasivat amerikkalaiset eläkerahastosijoituksensa Suomessa. Markkinavoimat ulottivat laskutukseensa liiketoimintaansa tukevat julkisoikeudellisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen julkisen vallan ja rahoituksen liiketoiminnat ns. SGEI-palveluina.

Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) sanoutui EU:ssa komission tasolla hyväksyttyjen TIPP-sopimuksen täyttävien puitesopimusten takia irti Halosen organisoimista häpeällisen voittojen sosialisointisopimuksista. Kuntalaissa 410/2015 velvoittivat ensimmäistä kerta itsenäisen Suomen historiassa perustuslakiin 1999/731 kirjatut kansalaisten perusoikeudet. EY tuomioistuimen vuoden 1974 päätöksen mukaan kuntien toiminta on ollut laitonta. Komission 28.10.2015 lanseeraamassa komissaari Kataisen assistenttina toimivan, ulkoministeri Soinin johtaman, coreper:n valmistamassa yhteisötyötaloudessa jäisi Suomessa markkinavoimien hallinnoimissa SGEI-palveluissa häpeällisten voittojen sosialisointisopimuksen maksuseuraamukset EU-, ihmis- ja perusoikeuksien laiminlyönteinä jaettavaksi kuntien jäsenille. EK:sta 21.06.2016 irtisanoutunut Metsäteollisuus ry rahastaa EU-metsästä-markkinoille määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä SGEI-palveluilla CE/FSC/PEFC-tuotemerkityissä puutavaroissa ja -tuotteissa laillisen kuluttajansuojan vastaisesti.

Lailla 234/2016 Metsähallituksesta yksityistettiin Suomen 5,5 miljoonan kansalaisen omistamien valtion metsien hakkuut markkinavoimien SGEI-palveluiksi Metsätalous Oy:lle. Pääministeri Sipilän hallitus 2015- laiminlyö vuosittaisissa 20 miljardin euron SGEI/SOTE-palvelujen yhtiöittämisessä kuntalaisten EU-, ihmis-, ja perusoikeudet ilman etu- ja jälkikäteisiä oikeudensuojakeinoja. EU:n alueiden komitean puheenjohtaja Markkula kannustaa suomalaisia yhteisöjä rohkeammin hakemaan 2020 lähtien suoraan Brysselistä rahoitettavia useamman jäsenmaan välisiä hankkeita. EU:n hajoamisen uhasta huolimatta suomenkielisten kansalaisten EU:n rakennerahastorahoituksilla hankkimilla saksalaisilla 2000 vuotta vanhoilla työssäoppimisen ammatinharjoittamisen oikeuksilla on vahvimman oikeuden suoja. EU-tukien väärinkäytöissä ohitetaan jäsenmaissa kansalliset toimijat EU:n perustetavalla syyttäjävirastolla.

Lucrum turpe sopimuksilla suomenkielisten kansalaisten EU-, ihmis- ja perusoikeuksien laiminlyönnit ovat laajentuneet niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti ilman EU oikeuden etusijaperiaattein turvattuja etu- ja jälkikäteisiä oikeussuojakeinoja. Vaaleissa äänestäjien blankkovaltuutuksilla EU-, ihmis- ja perusoikeuksien laiminlyöntien sijasta vaaditaan Suomen valtio lucrum turpe-sopimuksista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Omaisuuksien menetyksissä valtion sijasta edunsaajiksi todetaan suomenkielisten kansalaisten EU-, ihmis- ja perusoikeuksien läpinäkyvillä ja ymmärrettävillä etukäteisillä oikeudensuojakeinoilla varmistetuista jälkikäteisistä oikeudensuojakeinoista EU-oikeuden etusijaperiaattein harjoittavista yhteisöistä.
... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Jyrki Saari: Huomautettaessa julkisen vallan väärinkäytöstä kansanedustajille siihen suhtaudutaan vastuuttomasti. On syytä olettaa, että kansanedustajat eivät välitä ja kykene taloudellisen erikoisasemansa johdosta huomioimaan väärinkäytöksiensä pidemmän aikavälin huonoja seurauksia yhteiskuntaan. Asiaa on lähestyttävä tutkimuksin, josta saaduin perustein kansanedustajien taloudellista erityisasemaa on muutettava yhteiskuntavastuuseen kannustavammaksi. ... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.