Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja allekirjoitettiin kesällä 2012 ja se rekisteröitiin alkuvuonna 2013.
Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liike- ja elinkeinoelämän edustajia.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme.

Lahjoitukset

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan.
Ota yhteyttä Olli Hakala info(at)etvk.fi tai asiamies p. 045 8700 865

Otteita Facebook sivuiltamme:

5,5 miljoonan suomalaisen joukkorahoitusvastike

Metsästä markkinoille toimijoille suunnatun joukkorahoituksen vastikkeet digitaalisesta laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmästä:

Puunkorjuumestarit ry:n EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistaman laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä digitaalisena takaa markkinoille ainoana Suomessa CE-/FSC-/PEFC puutavaroissa ja –tuotteissa laillisen kuluttajasuojan. Metsänhakkuissa metsänomistajien hiilipörssioikeudet turvataan LULUCF sektorin sisältämissä metsänhoidon kriteerein verifioiduissa metsien hiilitaseissa kirjaamalla laillisiin metsänhakkuuoikeuksiin ja metsäsuunnitelmiin ILUC direktiivin edellyttämät toimenpiteet tekijöineen. Veronmaksajien oikeusturvan takaa digitaalinen PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä.

Auditoidut PUUNKORJUUMESTARIT metsänhakkuu- ja metsänhoitopalvelujen tekijöiden vastavuoroinen hyväksyntä muilla jäsenmailla ja komissiolla turvaa puutavaroiden laillisuudet koti- ja sisämarkkinoilla. Metsäsuunnitelmilla turvatut elinkeinonharjoittamisen oikeudet ovat vahvin oikeuden suoja ml. jokamiehenoikeudet. Ruotsissa mäntytukkimetsien metsäomistajien kantorahatuloihin verrattuna puolukasta on saatu kolminkertaisia tuottoja. Suomessakin terveys- ja elämysretkiä voidaan markkinoida japanilaisten lääkäreiden tavoin sertifioituihin terveysmetsiin.

Digitalisoitu PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä turvaa vuosittaisella 2000 miljoonan euron arvoisten puutavaran kantoraha-arvojen vaihto-omaisuudella rahoitettavaksi Suomen johtaman YK:n kestävän kehityksen rakentamisohjelman ja bioenergiatuotannon investoinnit, sekä metsänomistajalähtöiset metsänhakkuu- ja metsänhoitopalvelut. Viro on EU:n suurin puuelementtitalojen valmistaja. Suomessa metsänomistajia on rahoitettu 1995-2020 EU/kansallisesti PEFC-metsäsertifioinnin vastaisesti. Verovaroilla rahoitettujen avohakkuutettujen metsien vajaatuottoisiksi uudistamisista johtuvat hiilipäästösanktiot uhkaavat veronmaksajia.

Digitalisoitu PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä takaa vastuuvapauden julkisoikeudelliselle rakennusvalvonnalle CE/FSC/PEFC-tuotemerkityistä puutavaroista valmistettujen rakennusten käyttöönotoissa. Digitalisoidut PUUNKORJUUMESTARIT kuluttajapalvelut ja –tuotteet takaavat asiakkaille laillisen kuluttajasuojan metsänomistajille auditoiduilla FSC-/PEFC-tuotemerkintäoikeuksilla tuotteiden viivakoodista. Metsänhakkuissa PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmän vahvimman oikeuden suojasta vastaa EU asetuksen 995/2010 velvoittein Puunkorjuumestarit ry kansallisesti lain 2013/897 nojalla.

Metsänomistajien PEFC-metsäsertifioinneilla salattiin metsänhakkuissa EU asetuksen 995/2010 vastaiset eläke-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeudet. Metsäyhtiöiden metsänhakkuusopimuksilla lainsuojattomiksi teetettävien suomalaisten metsänomistajien itsekriminointisuojan piikkiin EU asetuksen 955/2010 vastaisesti hakkuuttamista puutavaroista valmistetut b2b suomalaiset CE/FSC tai PEFC-tuotemerkityt puutavarat ja -tuotteet rahastetaan asiakkailta ilman mitään kuluttajasuojaa.
Brexit:n takia brittiläisen 3I omistaman Inspecta Oy:n auditoimat metsä- ja puun alkuperähankinnan sertifioinnit Baltian maissa, pohjoismaissa, Puolassa ja Venäjällä ovat mitättömiä. Riita-asioissa vastaajaa velvoittaa direktiivin 2014/42/EU nojalla käänteinen todistustaakka.

Pääministeri Sipilä syyllisti lailla 234/2016 Metsähallituksesta valtioneuvoston, kansanedustajat ja presidentin yhdessä Suomen 5,5 miljoonan kansan valtion metsän omistajina metsänhakkuissa EU asetuksen 995/2010 vastaisiin metsänhakkuusopimuspetoksiin. Sopimuspetoksilla hankitun omaisuuden menettämisissä Puunkorjuumestarit ry on edunsaaja EU laittomuuksien takuumiehenä olevan valtion ansiosta. Digitaalinen PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä soveltuu kaikkien EU/WTO jäsenmaiden ja erityisesti YK:n sekä pohjoismaiden (NDF) rahoittamien Interpolin valvomien kehitysmaiden metsien hakkuisiin.
... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.