Eettisten sääntöjen Tiedotus- ja Valvontakeskus Ry

Social responsibility organization

Keitä me olemme

Aatteellisen yhteiskuntavastuujärjestömme perustamiskirja allekirjoitettiin kesällä 2012 ja se rekisteröitiin alkuvuonna 2013.
Perustajajäsenet ovat humanitaarisia oikeustieteen, julkishallinnon, kuluttajien, liike- ja elinkeinoelämän edustajia.  Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii valtakunnallisesti. Päätarkoituksemme ovat  järjestömme piiriin kuuluvien ja koko yhteiskuntamme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen.

Rohkaisemme ja ohjaamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla

Yhdistys toimittaa eettisiä sääntöjä ja niihin perustuvia toimintatapaohjeita, kehittää, tiedottaa ja mittaa niiden käytön tehokkuutta. Käytämme mm. ISO 26000:2010 standardin ohjeita, arviointia ja tarkastusta  yrityksien ja organisaatioiden sosiaalisen vastuun edistämisessä. Tämä tarkoittaa käytännössä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemistä. Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttäämme.
etvk_esite

Lahjoitukset

Yhdistys ottaa vastaan testamentteja ja tavaralahjoituksia varsinaisen toimintansa ylläpitämiseksi erillisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä Olli Hakala info(at)etvk.fi tai asiamies p. 045 8700 865

Otteita Facebook sivuiltamme:

JyrkiSaari: TYÖNHAKUUN ILMAN ALAN AMMATTITUTKINTOA
On ryhdytty patistamaan työnhakuun ilman soveltuvaa ammattitutkintoa. Eräs rahoituksen professorikin sen suuntaista kirjoitteli.
Työnantajan puntaroitavaksi jää kuitenkin lain mukaiset vastuut työturvallisuudesta, työsyrjinnästä ja kuluttajansuojasta. Riskien hallinnaksi työnantajan tulee edellyttää työntekijältä alan ammattitutkinto tai on ryhdyttävä oppisopimukseen.

Olen huomioinut mm. nämä lakiseikat kirjoittaessani ETVK julkaisun: Apua aktiivimalliin – Työhakemuspohja moneen paikkaan jyrki saari | tammi 16, 2018

Tarkastellaanpa ensin lakia työturvallisuudesta 2002 /14§:

Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työohjeista sekä niistä ammateista tai tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä pätevyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittamisesta. Pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin siitä säädetään Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetussa laissa (1597/1992) tai määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

AVOIN TYÖHAKEMUS
Alle puolet kaikista avoinna olevista työpaikoista ilmoitetaan julkisesti lehdissä, internetissä tai työvoimatoimistossa. Toivottavasti tämä avoin työhakemus olisi kannaltanne mieluisa vaihtoehto, sillä onhan rekrytointi työnantajalle usein kallis ja aikaa vievä prosessi.

Tarjoan ahkeraa, tunnollista ja hyvätasoista osaamistani. Minulla on xxxxxxx ammattitutkinto sisältäen luonnollisesti siihen vaadittavan työkokemuksen. Ensisijaisesti tarjoan työpanostani ammattiani vastaaviin tai siihen läheisesti liittyviin tehtäviin kokoaikaisesti. Myös määrä- ja osa-aikaisista tehtävistä voimme neuvotella. Muistakin ammattialoista kannattaa neuvotella kanssani, sillä oppisopimuksella saisitte minusta hyvin sitoutunutta työvoimaa pitkälle tulevaisuuteen.

Palkkatoivomukseni on alan ja alueen mukainen keskiarvo.

Ansioluetteloni ja/tai henkilötietoja saa erikseen pyydettäessä. Tulisin mahdollisimman pian keskustelemaan tarkemmin asiasta jolloin tuon myös todistukset.

Kannattaa soittaa heti ja sopia tapaaminen kohteessanne. Puhelin xxx xxxx xxx ja s.posti: xxxxxxxxxx(at)xxxxxxxxxx

Kotipaikka 16 pv. Tammikuuta 2018
Allekirjoitus
Nimen selvennys
... See MoreSee Less

Lue Facebookissa
·Jaa

Väärinkäytösvihjeen antajaa koskevaa tietoa ei kerätä eikä tallenneta. ETVK saa weblomakkeen kautta lähetetyt jäsenhakijatiedot sähköpostina. Sähköpostina info@etvk.fi vastaanotetut tiedot säilytetään mahdollisia tarkistuksia varten toistaiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.