ETVK  1.9.2016 moitti erityisesti kansallisen hallintomme Euroopan peruskirjaan perustuvien
työelämän ja sosiaalisien oikeuksien vastaisia toimia koskien työssäoppimisen
ammattitutkintojen näyttöoikeutta, ammatinharjoittamista ja ammattisuojaa.
Laaja taustaselvitys: Arto Jokisalo-Julkisen vallan verovaroilla tukema laittomuus

Nyt on tullut hallitukselta esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:n ja 30 §:n muuttamisesta
OKM046:00/2018 Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa. Toimikausi/aikataulu 8.10.2018 – 5.12.2018.  Esityksessä ehdotetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia muutettavaksi kahdessa kohden niin, että ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen voimaanpano saatetaan loppuun ja turvataan aiemman lain nojalla ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneiden oikeutetut odotukset lopullisen tunnustamispäätöksen saamisesta.