Joissakin Kelan toimipaikoissa on saatettu ryhtyä vakiinnuttamaan käytäntönä toimeentulotuen käsittelyaikojen pidennystä lain tarkoittamaan nähden virheellisellä tavalla. Sellaista menettelyä on moitittava jollakin hyväksyttävällä tavalla. Kansalainen voisi vaikkapa laittaa Kelan toimipaikkaan näin:

HUOMAUTUS JOHTAVALLE SOSIAALITYÖNTEKIJÄLLE
Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä seitsemän arkipäivän kuluessa.

Laillisuusvalvojien kannanottojen mukaan hakemus on heti sen saavuttua sosiaalivirastoon (Kelaan) tutkittava ja tarkistettava, että onko mukana kaikki tarvittavat liitteet. Ellei näin ole tulee lisäselvityspyyntö lähettää asiakkaalle viimeistään seuraavana päivänä.

Menettely jossa hakemuksen puutteet todetaan vasta varsinaisessa käsittelyssä on siis lainvastainen, ellei sitten varsinaista käsittelyä aloiteta jo samana tai viimeistään hakemuksen saapumista seuraavana päivänä.

Lainsäädännön mukaan myös oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Yleesä tämä tarkoittaa sitä, että oikaisuvaatimus on käsitelvä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemistä seuraavan kuukauden aikana.

On otettava huomioon, että toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloa turvaava etuus, minkä vuoksi toimeentulotukiasioiden käsittelyajalla on olennainen merkitys hakijan toimeentulon turvaamisessa.

Asian käsittely viranomaisessa onkin järjestettävä siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita. Kelan tulee huolehtia lakisääteisistä velvoitteistaan, kuten toimeentulotukiasioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen kunnassa.

päiväys, allekirjoitus