HYVÄT ETVK JÄSENET!

ETVK on moittinut valtioneuvostoon EU sosiaalisen peruskirjan oikeuksien vastaisuuksiin ryhtymistä sopimusperustein. Yksityinen taho voi vedota perussopimuksen määräykseen tai EU-säädöksen säännökseen, jos sillä katsotaan olevan välitön oikeusvaikutus. EU:n perussopimuksen määräys tai EU-säädöksen säännös, jolla on kansalaisille välitön oikeusvaikutus, syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen säännöksen riippumatta tämän asemasta kansallisessa säädöshierarkiassa. Asetuksilla on aina välitön oikeusvaikutus. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa määrätäänkin, että asetuksia sovelletaan sellaisinaan EU-maissa. Lähteet: Euroopan oikeusportaali / Lainlaatijan EU-opas 11/2012, sivu 14 (Ks. julistus 17 Euroopan unionin oikeuden ensisijaisuudesta). Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, asetus 80/2002.

Vaadi työllistymissuunnitelmaasi kohtuullistaminen
Vaadi työllistymissuunnitelmaasi kirjattavaksi heti aluksi *kohtuullistaminen, koska sitä tehtäessä olisi otettava huomioon sen koko sisältö, osapuolten asema ja sen jälkeen vallitsevat olosuhteet sekä muut seikat, niin ettei Euroopan peruskirjan mukaisia oikeuksia loukattaisi.
*EU sosiaalisen peruskirjan (asetus 80/2002) oikeudet syrjäyttävät sen kanssa ristiriidassa olevat sopimusehdot riippumatta niiden asemasta kansallisessa säädöshierarkiassa. Työllistämistoimenpiteissä on työllistettävälle taattava Euroopan maiden vastavuoroisesti hyväksyttävän työssäoppimisen näyttöoikeuden toteutuminen.

21.12.16 ETVK jäsentiedote


Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi, työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa sinulle työtä, koulutusta ja TE-palveluja eli työ- ja elinkeinopalveluja. Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Oikeutesi työttömänä työnhakijana

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset
 • saada apua työllistymiseen.

Teet yhteistyössä TE-toimiston asiantuntijan kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla. Oma asiointi –verkkopalvelussa ilmoitat helpoiten sovittujen tehtävien toteutumisesta.

Tilanteesi mukaan suunnitelma on

 • työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa
 • aktivointisuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan kanssa
 • kotoutumissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa.
 • monialainen työllistymissuunnitelma, jonka teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan ja kunnan virkailijan sekä tarvittaessa Kelan virkailijan kanssa.
Työttömyysetuuteen liittyvät velvollisuudet

Jos haet tai saat työttömyysetuutta, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista:

 • Ole TE-toimiston tavoitettavissa – pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa. TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi.
 • Ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa. TE-toimiston tarjoamat työvoimakoulutukset velvoittavat, että haet koulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi.
 • Osallistu työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen.
 • Hakeudu ja osallistu seuraaviin suunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin
  – työnhaku- ja uravalmennus
  – työkokeilu ja koulutuskokeilu
  – työvoimakoulutus
  – kuntouttava työtoiminta.
 • Hakeudu ja osallistu muihin suunnitelmassa sovittuihin TE-palveluihin.
 • Pidä työnhakusi voimassa – se on työttömyysetuuden ehdoton edellytys. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana.

Jos saat työttömyysetuutta, voit

 • opiskella sivutoimisesti
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä
 • tehdä osa-aikatyötä
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä

TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti opiskelun tai yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden sekä oikeutesi työttömyysetuuteen.
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/oikeudet_velvollisuudet/index.html