Allekirjoita adressi tästä

Julkista valtaa ja rahoitusta käyttävät syyllistyvät hallintolain 434/2003 vastaisesti petoksiin, jos eurooppa-, ihmis- ja perusoikeuksia ei ole läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi todettavissa kansalaisten tasolla. Lain tasoisesti sopimuksissa velvoittavissa EU asetuksissa toimivaltaiset käyttävät hallintolain 434/2004 tarkoittamaa julkista valtaa. Kansalaisten kansan vallan eli eurooppaoikeuksien loukkauksista sivistysvaltioiden mukaan todetaan oikeus vaatia oikeudenloukkaukset laillisesti perustettuun oikeusistuimeen.   Kansan valta eli eurooppaoikeus oli tarkoitus toteuttaa kansalaisten tasolla.

Euroopan yhteisön vuoden 1986 yhtenäisasiakirjalla hyväksymät palvelujen, pääomien, tavaroiden ja työvoiman ns. perusvapauksien vapaa liikkuvuus tulivat Suomea EFTA jäsenmaana velvoittaviksi. Nämä tulivat toteuttaa vuoteen 1993 mennessä. Jäsenmaissa kansallisella lainsäädännöllä kotimarkkinoilla toimivien kansalaisten perusvapauksien loukkaukset olivat kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan. Komissio vastasi yritysten valmistamiin tuotteisiin sisältyvät jäsenmaiden kansalaisten perusvapauksien loukkaukset markkinoida B2B tuotteina koti- ja vientimarkkinoille. Kansan valtaa äänestäjien valtuuttamina käyttävät kansanedustajat ovat vastuussa kansalle vallan väärinkäytöstä.

Suomen perustuslain 93 § nojalla valtioneuvosto on toimivaltaisen EU-asioissa. Valtioneuvoston toimivaltana säädetään kansalaisten perusvapauksien vastaiset lakia alemmantasoisten direktiivien oikeusvaikutukset osaksi kansallista lainsäädäntöä kotimarkkinoilla. Kansallisen lainsäätäjän toimivaltana loukataan tietoisesti kansalaisten perusvapauksia eläke-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeuksissa. Koska nämä ovat valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun eli kansan piikkiin, ovat kansalaiset moittimatta luopuneet puhevallastaan valtioneuvoston laittomuuksissa. Oikeuksien loukkauksista kansalaiset voivat vaatia vahingonkorvauksia, kun ovat käyttäneet muutoksenhakuoikeuttaan kumotakseen oikeutta loukkaavan säädöksen.

Tämän kumoaa julkisia hankintoja velvoittava direktiivin 2014/24/EU oikeusvaikutukset, jotka edellyttävät sosiaali- ja työoikeuksissa kansalaisten ammatinharjoittamisen oikeudet.   Pääministeri Sipilän hallituksen 2011- oikeus- ja työministeri Lindströmin tuomarin valan vannoneen lainsäädäntöesitys direktiivistä 2014/24/EU suomalaisesta ammattisuojasta on tietoinen petos. Eurooppaoikeuden mukaan kansalaisen ammattisuoja on voimassa 10 vuotta, jos ammattia on harjoitettu työntekijänä tai yrittäjänä laillisen ammattitutkinnon omaavana 2 vuotta.

Kansan valtaa käyttävät kansanedustajat syyllistyvät tietoisesti kansan vallan vastaisesti petokseen, jos eivät vaadi ministeri Lindströmiä petoksesta valtakunnanoikeuteen. Kansan valtaa äänestäjien valtuutuksilla käyttävät kansanedustajat voivat vaatia petokseen perustuvan lainsäädännön hyväksyvät kansanedustajat valtakunnanoikeuteen.
Arto Jokisalo