SieppaaLakiin perustuvaa demokratiaa käsittelevä Euroopan komissio on Euroopan neuvoston neuvoa-antava elin, joka koostuu riippumattomista perustuslain alan asiantuntijoista.Koska kokouspaikkanaan on Venetsia, Italia, jossa istunnot järjestetään neljä kertaa vuodessa, siitä käytetään nimitystä Venice Commission

Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali

Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio.

 Kansainvälinen rikostuomioistuin

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja


LAKI JA OIKEUSTURVA 

Oikeusministeriö valmistelee säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen. Ministeriö valmistelee myös ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä koskevat lait. Oikeusturva on taattu perustuslaissa

Apua valituksen tekemiseen
Valituksen tekemiseen on saatavilla apua. Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen, mutta hänellä on oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä.

Viranomaisella on velvollisuus antaa neuvoja ja opastusta valituksen tekemiseen. Neuvontavelvollisuus on voimassa ilman kansalaisen pyyntöäkin, jos viranhaltija havaitsee tämän olevan neuvonnan tarpeessa. Ellei asia kuulu viranomaisen toimivaltaan, viranomaisen pitää ohjata avun tarvitsija oikean viranomaisen puheille.

Sosiaalipalveluihin liittyvissä valituksissa neuvoo kunnan sosiaaliasiamies ja terveydenhuollon valituksissa toimintayksikön potilasasiamies. Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Asianajajilta tai asianajo- ja lakiasiaintoimistoilta saa maksullista apua valituksen tekemiseen. Asianajaja on oikeusopillisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä ja joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Vähävaraisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista. Oikeusapu voi olla maksutonta kokonaan tai osittain. Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on kulut korvaava oikeusturvavakuutus.

 

Hallinto-oikeudet
Tästä

Kantelut
Aluehallintovirasto (AVI)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon

Kuluttajasaatavien perinnästä

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia  määrät


Lakiasiaintoimisto Ilkka Niemensivu
Perunkirjoitus, testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja ym. 


Muut
Potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta

Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Neuvontaa
FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa


Kansalaisneuvonta
Kysy Kelasta
 

Ohjeita lastensuojelun asiakkaille

Oikeusapu
Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa
Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjaus

Suomi.fi – tietoa ja palvelua elämäsi tilanteisiin

Ulosotto
Ulosotto pankkitililtä

Ulosmittauskielto, erottamisetu: Ulosottokaari 705/2007/4luku 16§,17§,18§,19§ Esim. muualta lainsäädännöstä: Laki takuueläkkeestä 35 § Ulosmittaus- ja siirtokielto: Takuueläkettä ei saa ulosmitata.


Valitus ja vetoamismahdollisuuksia maksuissa 
Perusteettomasta laskusta valittaminen

Kirjallinen vastaus perintään

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Lomake  kuluttajaneuvontaan

Ulosottovalitus on tärkein ulosoton oikeussuojakeino. Ulosottovalituksen voi tehdä jokainen, jonka oikeutta ulosottomiehen päätös tai toimi koskee. Minilexin artikkeli sisältää mallin.

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta.


Velkajärjestely

Ylivelkaantumiseen haetaan aina ensin ratkaisua vapaaehtoisista velkojen järjestelykeinoista. Jos ne eivät riitä ratkaisemaan velkatilannettasi, voit hakea käräjäoikeudelta yksityishenkilön velkajärjestelyä.
 
Vuoden 2020 alussa vanheni velat jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2000.(Ei koske rikos ja luonnollisten henkilöiden välisiä velkoja joille vanhentumisaika on 25v.)
Velkojien tehtävä olisi poistaa vanhentunut velka ulosotosta, mutta perintäyhtiöt eivät yleensä poista niitä omatoimisesti, eikä aina ulosmittaritkaan.

 

 

 

 


 

 

Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

Perunkirjoituspalvelut

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi