SieppaaLakiin perustuvaa demokratiaa käsittelevä Euroopan komissio on Euroopan neuvoston neuvoa-antava elin, joka koostuu riippumattomista perustuslain alan asiantuntijoista.Koska kokouspaikkanaan on Venetsia, Italia, jossa istunnot järjestetään neljä kertaa vuodessa, siitä käytetään nimitystä Venice Commission

Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali

Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio.

 Kansainvälinen rikostuomioistuin

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja

Yleinen tietosuoja-asetus


LAKI JA OIKEUSTURVA 

Oikeusministeriö valmistelee säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen. Ministeriö valmistelee myös ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä koskevat lait. Oikeusturva on taattu perustuslaissa


 Apua valituksen tekemiseen

Hallinto-oikeudet
Aluehallintovirasto

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon
Esim. Työntekijää ei saa painostaa rokotukseen, eivätkä terveystiedot kuulu esimiehelle. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu


Potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta


Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Asianajajapäivystys – maksutonta neuvontaa

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa

Kansalaisneuvonta

Kysy Kelasta 

Ohjeita lastensuojelun asiakkaille

Oikeusapu

Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa


Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjaus

Suomi.fi – tietoa ja palvelua elämäsi tilanteisiin 


Perintä ja ulosmittaus

Asiakasmaksulaki uudistuu -lakimuutokset voimaan 1.7.2021tästä

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia  määrät

Perintäkulut ja perinnän eteneminen tästä

Reklamaatioapuri tästä
 
Perusteettomasta laskusta valittaminen

Kirjallinen vastaus perintään

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Lomake  kuluttajaneuvontaan

Ulosottolaitos
Ulosotto pankkitililtä

Ulosottovalitus on tärkein ulosoton oikeussuojakeino. Ulosottovalituksen voi tehdä jokainen, jonka oikeutta ulosottomiehen päätös tai toimi koskee. Minilexin artikkeli sisältää mallin.

Ulosmittauskielto, erottamisetu: Ulosottokaari 705/2007/4luku 16§,17§,18§,19§ Esim. muualta lainsäädännöstä: Laki takuueläkkeestä 35 § Ulosmittaus- ja siirtokielto: Takuueläkettä ei saa ulosmitata.

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta.

Vuoden 2020 alussa vanheni velat jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2000.(Ei koske rikos ja luonnollisten henkilöiden välisiä velkoja joille vanhentumisaika on 25v.) Velkojien tehtävä olisi poistaa vanhentunut velka ulosotosta, mutta perintäyhtiöt eivät yleensä poista niitä omatoimisesti, eikä aina ulosmittaritkaan.


Velkajärjestely

 

 

 

 

 

Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

 Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi