Laki ja oikeusturva


JULKINEN KANSALAISNEUVONTA
Kansalaisneuvonta ”Neuvomme sinut oikeaan palveluun, autamme sähköisessä asioinnissa ja vastaamme yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei voi saada vireille viranomaisasioita – sen sijaan opastamme sinut viranomaisen luokse.”
”Monissa kaupungeissa voit saada yleistä oikeudellista apua seniorineuvonnan kautta löytyvästä oikeusneuvonnasta. Kaupunkien ja kuntien vero- ja lakineuvonta voi olla ilmaista puhelinaikaa tai niihin voi sopia henkilökohtaisia käyntiaikoja. Henkilökohtaiset neuvonta-ajat ovat hyvin suosittuja. Monissa suuremmissa kaupungeissa asianajajat antavat yleisluontoista maksutonta neuvontaa.”
Minilex.fi  ”Maksuton lakialan yleissivusto: oikeudenaloittain ryhmitellyt Lakitieto-artikkelit, Lakipuhelin 0600 12 450, Kilpailuta lakimiehiä – ja Kysy lakimieheltä -palvelut.”


Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. AVIn oikeusturvayksikössä hoidetaan AVIlle useissa laeissa säädettyjä erityistehtäviä, jotka koskevat oikeusturvan toteutumista muun muassa kunnissa ja eri yhteisöissä.


POLIISI Nettivinkki Vihjepuhelin


SOSIAALISET OIKEUDET – VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET
Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Ohjeita lastensuojelun asiakkaille

Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi
Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean sivusto
Kansainväliset valvontaelimetEuroopan oikeusportaali
The European Social Charter
Valitus- ja vetoamismahdollisuudet eurooppatiedotus
Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Sen toteutumista valvotaan parhaiten. Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio. Jos ihmisoikeustuomioistuin toteaa loukkauksen tapahtuneen, se voi määrätä sopimusvaltion maksamaan loukatulle hyvitystä. Valituksen edellytyksenä on kuitenkin, että loukattu on käyttänyt saatavillaan olevat kansalliset valitustiet esimerkiksi Suomen tapauksessa valittamalla aina korkeimpiin oikeusasteisiin asti.


YHTEISTYÖJÄRJESTÖJÄ
Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura. Seurassa sosiaalisia ja perustuslaillisia oikeuksia tarkastellaan monitieteelliseltä pohjalta ja seuran toiminnassa ja jäsenkunnassa tunnusmerkillistä on moniammatillisuus ja yhdessä tehtävä työ.

Sieppaa
Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa Englannissa päämajaansa pitävä Amnesty International, yhdysvaltalainen Lawyers Committee for Human Rights ja Ranskassa päämajaansa pitävä Fédération internationaledes ligues des droits de l’homme (FIDH). Genevessä toimii International Service for Human Rights, jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.


KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
Suomen valtiota velvoittavat voimassa olevat kansainväliset sopimukset

Oikeusjärjestys
Euroopan unionin oikeuden välitön oikeusvaikutus EU:n perussopimuksen määräys tai EU-säädöksen säännös, jolla on kansalaisille välitön oikeusvaikutus, syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevan kansallisen säännöksen riippumatta tämän asemasta kansallisessa säädöshierarkiassa. Välittömän oikeusvaikutuksen periaate koskee myös johdettuun oikeuteen perustuvia säädöksiä, toisin sanoen säädöksiä, jotka toimielimet ovat hyväksyneet perussopimusten nojalla. Välittömän oikeusvaikutuksen soveltamisala vaihtelee kuitenkin säädöstyypin mukaan. Asetuksilla on aina välitön oikeusvaikutus. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa määrätäänkin, että asetuksia sovelletaan sellaisinaan EU-maissa. Euroopan unionin tuomioistuin toteaa asiassa Politi 14. joulukuuta 1971 antamassaan tuomiossa, että kyse on täydestä välittömästä oikeusvaikutuksesta.

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset I – kahdenväliset (UM 2009)Vieraiden valtioiden kanssa tehdyt sopimukset II – monenväliset (UM 2009)

Koko työlain säädäntö Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.


YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
YK-järjestelmä Uuden näkemyksen mukaan valtion itsemääräämisoikeutta voidaan pitää alisteisena valtion kyvylle taata oman väestönsä turvallisuus. Ellei valtio tähän kykene, kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus puuttua tilanteeseen yksilöiden suojelemiseksi. Puhutaan niin sanotusta suojeluvastuusta (Responsibillity to Protect, R2P).