Sieppaa
Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja

Laki ja oikeusturva, Eurooppatiedotus

NEUVONTA
Kansalaisneuvonta: ”Neuvomme sinut oikeaan palveluun, autamme sähköisessä asioinnissa ja vastaamme yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei voi saada vireille viranomaisasioita – sen sijaan opastamme sinut viranomaisen luokse.”

Kysy Kelasta

Lakineuvonta: Minilex.fi  ”Maksuton lakialan yleissivusto: oikeudenaloittain ryhmitellyt Lakitieto-artikkelit, Lakipuhelin 0600 12 450, Kilpailuta lakimiehiä – ja Kysy lakimieheltä -palvelut.”

 Lastensuojelu Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa

Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjaus
Seniorineuvonta:
”Monissa kaupungeissa voit saada yleistä oikeudellista apua seniorineuvonnan kautta löytyvästä oikeusneuvonnasta. Kaupunkien ja kuntien vero- ja lakineuvonta voi olla ilmaista puhelinaikaa tai niihin voi sopia henkilökohtaisia käyntiaikoja. Henkilökohtaiset neuvonta-ajat ovat hyvin suosittuja. Monissa suuremmissa kaupungeissa asianajajat antavat yleisluontoista maksutonta neuvontaa.”

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

 

VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET

 Perusteettomasta laskusta valittaminen Voit valittaa laskun lähettäjälle tai perintäyhtiölle epäselvistä tai perusteettomista laskuista. Voit vaatia myös korvausta taloudellisesta vahingosta, joka virheellisestä vaatimuksesta on aiheutunut.

Kirjallinen vastaus perintään malli Velallisten Tuki ry Hilkka Laikko

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Kun potilas tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Oman kuntasi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta

VELKAJÄRJESTELY


KANTELUT

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista kaikessa toiminnassaan. AVIn oikeusturvayksikössä hoidetaan AVIlle useissa laeissa säädettyjä erityistehtäviä, jotka koskevat oikeusturvan toteutumista muun muassa kunnissa ja eri yhteisöissä.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon
Valtakunnanvoudinvirasto


HALLINTO-OIKEUDET
Suomessa on ensimmäisen oikeusasteen yleisinä hallintotuomioistuimina kuusi hallinto-oikeutta, joiden toimintaa säätelee hallinto-oikeuslaki (26.3.1999/430). Lisäksi Ahvenanmaalla on oma hallintotuomioistuin. Tästä


MUUT

 

Ohjeita lastensuojelun asiakkaille
Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

VALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET EU

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali


Euroopan ihmisoikeussopimus
on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi. Sen toteutumista valvotaan parhaiten. Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio. Jos ihmisoikeustuomioistuin toteaa loukkauksen tapahtuneen, se voi määrätä sopimusvaltion maksamaan loukatulle hyvitystä. Valituksen edellytyksenä on kuitenkin, että loukattu on käyttänyt saatavillaan olevat kansalliset valitustiet esimerkiksi Suomen tapauksessa valittamalla aina korkeimpiin oikeusasteisiin asti.

 


Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

Perunkirjoituspalvelut

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.
_________________________________

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi