SieppaaLakiin perustuvaa demokratiaa käsittelevä Euroopan komissio on Euroopan neuvoston neuvoa-antava elin, joka koostuu riippumattomista perustuslain alan asiantuntijoista.Koska kokouspaikkanaan on Venetsia, Italia, jossa istunnot järjestetään neljä kertaa vuodessa, siitä käytetään nimitystä Venice Commission

Kansalaisjärjestöt ihmisoikeuksien valvojina

Ihmisoikeuksiin erikoistuneita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä:
Amnesty

Lawyers Committee for Human Rights

FIDH

Genevessä toimii International Service for Human Rights , jonka ensisijainen tehtävä on auttaa kansainvälisiä ja kansallisia kansalaisjärjestöjä, kun nämä pyrkivät omista lähtökohdistaan vaikuttamaan YK:n ihmisoikeustoimintaan.

https://eurooppatiedotus.fi/sina-ja-eu/valitus-vetoamismahdollisuudet-eussa/

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
Valittaminen Sosiaalisten oikeuksien komiteaan

Euroopan oikeusportaali

Euroopan ihmisoikeussopimus on yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.
Jos yksilö kokee oikeuksiaan loukatun, hän voi valittaa loukkauksesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, joka on Euroopan neuvoston alainen organisaatio.

 

Oikeusjärjestys

Valtiosopimukset (finlex)
Ulkoasiainministeriön julkaisuja

 

TIETOA JA NEUVONTAA KORONAVIRUKSESTA


Laki ja oikeusturva 

Erityisissä tai haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen liittyy olennaisena osana järjestökenttämme toimintaan.  Tältä sivustolta löytyy tietoa  laki- ja oikeusturvakysymyksiin maksuttomina ja maksullisina palveluina.     HALLINTO-OIKEUDET

Tästä


KANTELUT
Aluehallintovirasto (AVI)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle
Kantelu oikeuskanslerin virastoon
Valtakunnanvoudinvirasto

 


KULUTTAJASAATAVIEN PERINNÄSTÄ

Laki saatavien perinnästä – Kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärät

Kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa mainituista perintätoimista vaatia  määrät


LAKIASIAINTOIMISTO ILKKA NIMENSIVU
Perunkirjoitus, testamentti ja muu perintösuunnittelu – Lahja- ja kauppakirjat – Avioliitto ja parisuhde – Lapsen huolto ja elatus – Edunvalvontakirja ym. MUUT
Sosiaaliset oikeudet-Kela.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

 

NEUVONTA
FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa

Kansalaisneuvonta
Kysy Kelasta

Minilex.fi 
 Ohjeita lastensuojelun asiakkaille
 
Pieni opas eri tilanteisiin lastensuojelun kanssa
 Pori, ikäihmisten  neuvonta ja ohjausULOSOTTO PANKKITILILTÄ

MinilexVALITUS JA VETOAMISMAHDOLLISUUDET

Perusteettomasta laskusta valittaminen

Kirjallinen vastaus perintään malli Velallisten Tuki ry Hilkka Laikko

Reklamaation tekeminen yritykselle

 Lomake  kuluttajaneuvontaan

Oman kuntasi sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat kunnan puhelinvaihteesta ja usein ne löytyvät myös kunnan verkkosivulta


VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtäviä ovat ulosottotoimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta.

 


VELALLISTEN TUKIRYHMÄ VTR


VELKAJÄRJESTELY

Ylivelkaantumiseen haetaan aina ensin ratkaisua vapaaehtoisista velkojen järjestelykeinoista. Jos ne eivät riitä ratkaisemaan velkatilannettasi, voit hakea käräjäoikeudelta yksityishenkilön velkajärjestelyä.
 
Vuoden 2020 alussa vanheni velat jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2000.(Ei koske rikos ja luonnollisten henkilöiden välisiä velkoja joille vanhentumisaika on 25v.)
Velkojien tehtävä olisi poistaa vanhentunut velka ulosotosta, mutta perintäyhtiöt eivät yleensä poista niitä omatoimisesti, eikä aina ulosmittaritkaan.


YRITYSSAATAVIEN PERINNÄSTÄ 
Laki saatavien perinnästä

10 e § (18.1.2013/31)
Vakiokorvaus perintäkuluista Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

 

 

 


 

 

Kansalaisaloite

Lainvalmistelun prosessiopas

Laki ammattipätevyyden tunnistamisesta

Lausuntopalvelu

Nettivinkki Vihjepuhelin

Perunkirjoituspalvelut

Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus.  7634 sivua. Maksullinen.Koko työlainsäädäntö

Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS)
on kaikille avoin sosiaalisiin ja perustuslaillisiin oikeuksiin keskittynyt tieteellinen seura.

Yleinen asumistukilaskuri

Toimeentulotukilaskuri

 Oikeusavun koelaskelma

Laskurit-kela.fi