kirjaamo@eduskunta.fi; kirjaamo@tem.fi; kirjaamo@vnk.fi        

Moite – Yhdenvertaisuus TE-palveluiden asiakkaana ei toteudu

Arvoisat kansanedustajat ja muu hallintoväki. Moitimme hallintoa siitä, että yhdenvertaisuus TE-palveluiden asiakkaana ei toteudu.

Te-palvelut eivät ole hyvän hallintotavan mukaisia. Hallintolaki ja sen periaatteet ovat TE-palveluissa ikään kuin olisivat tuntemattomia, eikä asiakkaita kohdella eettisyyden, eikä edes lain ja oikeuden edellyttämällä tavalla.

Käytännössä kattavaa TE-palveluiden laadun valvontaa ei nykyisellään ole ja näin asiakkaiden kohtelu onkin huonoa ja palvelu ylimielistä. Asiakkuuteen liittyviä tietoja salataan asiakkaalta itseltään ja niitä toimitetaan kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta. 

Palvelusuunnitelmia ei tehdä yhteisymmärryksessä avoimesti ja ymmärrettävästi asiakkaan kanssa, vaan pikemminkin kuin sopimuspetoksina asiakasta kohtaan. Myöskään asiakkaan työssäoppimisen näyttöoikeus Euroopassa vastavuorisesti hyväksyttävien ammattitutkintojen saamiseksi ei toteudu riittävällä tasolla.

TE-hallinto on aina vastuussa hankkimistaan palveluista. Sen velvollisuus on valvoa, että lakia noudattavat myös muut toimijat, joilta se hankkii palveluita. Palvelun tulee aina perustua palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen, avoimesti ja ymmärrettävästi laadittuun sopimukseen, eikä suinkaan sopimuspetosluontoisesti asiakasta kohtaan. 

Jos asiakas ohjataan palveluun TE-hallinnon ja palveluntuottajan välisen sopimuksen perusteella, niin tulee hänen saada riittävä tieto sopimuksen sisällöstä ja perustelut palvelun piiriin ohjaamiselle.  

Asiakasta ei tule siirtää uuden palvelun piiriin ilman hänen omaa hyväksyntäänsä. Asiakkaalla on aina oltava mahdollisuus osallistua itseään koskevan palvelusuunnitelman laatimiseen ja palveluissa työssäoppimisen näyttötutkinnon antamiseen Euroopassa vastavuorisesti hyväksyttävän ammattitutkinnon saamiseksi. Näyttötutkinnon vastaanoton järjestelyyn on ryhdyttävä 2 kk sisällä aloituksesta.

Hallintolain 2 §:n mukaan hallintolakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa. Näin ollen 15 § koskee myös TE-palveluita ja niiden asiakkaita. 

Eettisten sääntöjen tiedotus- ja valvontakeskus ry ei hyväksy, että Euroopan peruskirjan mukaisia sosiaalisia- ja työoikeuksiamme loukattaisiin millään tavalla (esimerkiksi maan tavan mukaan, sopimuksin kiertäen ja venyttäen tai kansallisella lailla.) 

Oikeusloukkaukset saattavat aiheuttaa sen, että tulemme vaatimaan valtiolta vahingonkorvausta täysimääräisesti. Huomautamme, että yhteisön asetukset ja direktiivit ovat osa jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä, ja niillä on etusija kansallisiin lakeihin ja muihin oikeussäännöksiin nähden. Siksi tuomioistuimen on syrjäytettävä myös kansallinen laki, joka on yhteisön oikeuden vastainen.

Porissa 5.5.19

EETTISTEN SÄÄNTÖJEN TIEDOTUS- JA VALVONTAKESKUS RY (ETVK)

Jyrki Saari, asiamies