Marras 14, 2020 Kysymys STM:lle oikeudesta tyydyttävään asuntoon


2021-08-12 Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus:
Hei,
Olette lähestyneet sosiaali- ja terveysministeriötä kysymyksellä asunnottomien oikeudesta asumispalveluihin. Vastaaminen on venynyt poikkeuksellisen asiaruuhkan johdosta pitkäksi, mitä pahoittelen.

Suomen perustuslaissa todetaan, että julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Lisäksi perustuslaki edellyttää turvaamaan jokaiselle ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon ja toisaalta jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Suomalaisessa asunnottomuuspolitiikassa on viime vuosikymmenen ollut keskeistä asunto ensin ajattelu, jonka perusajatus on siinä, että asiakkaalla tulisi aina olla ensin pysyvä, normaali asunto, jonne sitten mahdollisesti lisäksi tarvittavat palvelut voidaan tuoda. Vanha ajattelu oli sen kaltaista, että asuminen on oli osa palvelua ja palvelutarpeen loppuessa asiakas joutuikin muuttamaan.

Keskeistä asunnottomuustyötä on tarjota asuntoja, mutta toisaalta myös turvata niiden säilyminen tilanteissa, joissa elämänhallinta, riippuvuudet tai talousvaikeudet uhkaavat aiheuttaa sen menettämisen. Tätä työtä on myös pitkäjänteisesti kehitetty mm. asumisneuvonnan piirissä.

Sosiaalihuoltolaissa määritellään asumispalvelut seuraavasti:

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut.

Viestissänne mainitut päihde- ja mielenterveysongelmat ovat yksi keskeinen asumisen tuen taustatekijä. Jossain tilanteissa palvelutarve voi edellyttää myös palveluasumista näistä syistä, mutta useimmiten on mahdollista tuoda tuki omaan pysyvään asuntoon. Toisaalta ilman näitä ongelmia asunnottomaksi joutuvalle voi olla tarpeen myös järjestää tukea, joka useimmiten on tilapäistä majoitusta kunnes pysyvä asunto voidaan löytää. Myös taloudellista tukea on mahdollista saada asunnon takuuvuokraan Kelan perustoimeentulotukena sekä kuntien sosiaalitoimesta ohjausta ja neuvontaan asunnon hakuun liittyen.

Ystävällisin terveisin,
Ritva Liukonen
Erityisasiantuntija