Valtioneuvosto.fi
Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila (SIHTI) -hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kattavaa ja syvällistä tietoa suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumisesta suhteessa YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa (UNGP:t) yrityksille asetettuihin odotuksiin. Hankkeessa yritysten ihmisoikeusvastuun toteutumisen arviointiin käytettiin Corporate Human Rights Benchmarkin (CHRB:n) kehittämää metodologiaa.

Selvitykseen sisällytettiin 78 suomalaisyritystä, joista 29 arvioitiin CHRB:n laajalla toimialakohtaisella metodologialla, ja 49 keskeisten UNGP-mittareiden avulla. Hankkeen aikana haastateltiin myös 20 yritysten edustajaa ihmisoikeusvastuuseen liittyvän tiedon viestimisen haasteista.

Selvityksen tulokset osoittavat, että vaikka suomalaisyritykset ovat varsin laajasti ainakin yleisellä tasolla sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, käytännön tasolla ihmisoikeusvastuun ja sen seurannan järjestelmällinen integrointi osaksi yritysten ydintoimintoja on suurelta osin vielä varhaisessa vaiheessa. Suomalaisyritykset myös julkaisevat verrattain niukasti ihmisoikeusvastuunsa toteutumiseen liittyvää tietoa. Suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumisen tila on kuitenkin pitkälti samalla tasolla CHRB:n globaalien arviointien tulosten kanssa.

Selvitys osoittaa, että CHRB:n kehittämät keskeiset UNGP-mittarit soveltuisivat hyvin suomalaisyritysten ihmisoikeusvastuun toteutumisen säännölliseen seurantaan, sillä mittaristo keskittyy YK:n ohjaavien periaatteiden keskeisiin asioihin ja sitä voi käyttää laajasti eri toimialojen ja eri kokoisten yritysten arviointiin.

Kuvaus

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. (tietokayttoon.fi)
Julkaisun sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.”