Puunkorjuumestarit ry Arto Jokisalo

Joukkorahoituksen vastike laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence –järjestelmä on metsänhakkuusopimuksissa vahvin EU oikeuden suoja turvattavaksi ml. EU/USA/KANADA CETA/TIPP vapaakauppasopimukset:

Puunkorjuumestarit ry:n EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistaman laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä digitaalisena takaa markkinoille ainoana Suomessa CE-/FSC-/PEFC puutavaroissa ja –tuotteissa laillisen kuluttajasuojan. Metsänhakkuissa metsänomistajien hiilipörssioikeudet turvataan LULUCF sektorin sisältämissä metsänhoidon kriteerein verifioiduissa metsien hiilitaseissa kirjaamalla laillisiin metsänhakkuuoikeuksiin ja metsäsuunnitelmiin ILUC direktiivin edellyttämät toimenpiteet tekijöineen. Veronmaksajien oikeusturvan takaa digitaalinen PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä.

Auditoidut digitaaliset PUUNKORJUUMESTARIT metsänhakkuu- ja metsänhoitopalvelujen tekijöiden vastavuoroinen hyväksyntä muilla jäsenmailla ja komissiolla turvaa puutavaroiden laillisuudet koti- ja sisämarkkinoilla. Metsäsuunnitelmilla turvatut metsänomistajien elinkeinonharjoittamisen oikeudet ovat vahvin oikeuden suoja ml. jokamiehenoikeuksissa. Esim. Ruotsissa mäntytukkimetsien kantorahatuloihin verrattuna puolukasta on saatu kolminkertaisia tuottoja. Suomessakin terveys- ja elämysretkiä voidaan markkinoida kansalaisille/turisteille japanilaisten lääkäreiden tavoin sertifioituihin terveysmetsiin (ei hiilipäästömetsiin).

Digitalisoitu PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä turvaa vuosittaisella 2000 miljoonan euron arvoisten puutavaran kantoraha-arvojen vaihto-omaisuudella rahoitettavaksi Suomen johtaman YK:n kestävän kehityksen rakentamisohjelman ja bioenergiatuotannon investoinnit, sekä metsänomistajalähtöiset metsänhakkuu- ja metsänhoitopalvelut. Viro on EU:n suurin puuelementtitalojen valmistaja. Suomessa metsänomistajia on EU/kansallisesti rahoitettu 1995-2020 laillisten metsänhakkuiden varmentamiseen käytettävän PEFC-metsäsertifioinnin vastaisesti. Verovaroilla rahoitettujen avohakkuutettujen metsien vajaatuottoisiksi uudistamisista kasvatettujen metsien ja tuontipuuraaka-aineiden hiilipäästösanktiot uhkaavat veronmaksajia.

Digitalisoitu PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä takaa julkisoikeudelliselle rakennusvalvonnalle CE/FSC/PEFC-tuotemerkityistä puutavaroista valmistettujen rakennusten käyttöönotoissa vastuuvapauden. Digitalisoidut PUUNKORJUUMESTARIT kuluttajapalvelut ja –tuotteet takaavat asiakkaille laillisen kuluttajasuojan metsänomistajille auditoiduilla FSC-/PEFC-tuotemerkintäoikeuksilla tuotteiden viivakoodista. Metsänhakkuissa PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmän vahvimman oikeuden suojasta vastaa EU asetuksen 995/2010 velvoittein Puunkorjuumestarit ry kansallisesti lain 2013/897 nojalla ja komissiolle tehtävinä EU kanteluina.

Suomessa turvattiin metsänomistajien EU oikeuksien ja perustuslain vastaisissa metsänhakkuissa ennen EU asetuksen 995/2010 oikeusvaikutuksia kansallisia eläke-, sosiaali-, työ- ja vero-oikeuksia valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin. Nämä laittomuudet salattiin EU oikeuden vastaisesti säätämällä EU asetuksen 995/2010 laiminlyönnit valtion sijasta metsänomistajien piikkiin. Metsäyhtiöiden jatkoivat metsänhakkuusopimuksilla lainsuojattomiksi teetettävien suomalaisten metsänomistajien itsekriminointisuojan piikkiin EU asetuksen 955/2010 vastaisesti hakkuuttamista puutavaroista valmistetut b2b suomalaiset CE/FSC tai PEFC-tuotemerkityt puutavarat ja -tuotteet rahastetaan asiakkailta ilman kuluttajasuojaa.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 63/1999 6 artiklan, EU:n perusoikeuskirjan (2000/C/364/01) 47 artiklan ja Suomen perustuslain 1999/731 21 § ja EU asetuksen 995/2010 vastaiset metsien hakkuuttamiset ovat vaadittavissa CETA/TIPP sopimuksen riita-asioina välimiesoikeuksiin.

EU asetuksen 995/2010 vastaisten metsäyhtiöiden metsänhakkuusopimuksilla metsänomistajilla teetettävien laittomuuksien lakkauttaminen johtaisi CETA/TIPP vapaakauppasopimuksen sisältämien investointien loukkaamisesta välimiesoikeuksissa vaadittaviin vahingonkorvauksiin.
Pääministeri Sipilä syyllisti metsäyhtiöiden liiketoimintapetoksien salaamiseksi lailla 234/2016 Metsähallituksesta valtioneuvoston, kansanedustajat ja presidentin yhdessä korkeimpien oikeuksien kanssa Suomen 5,5 miljoonan kansan valtion metsän omistajina metsänhakkuissa EU asetuksen 995/2010 vastaisiin metsänhakkuusopimuspetoksiin. FSC-metsäsertifiointi-metsänomistajat syyllistyvät moittimatta valtion metsistä hakkuutettujen puutavaroiden laillisuuksien varmistamiseen PEFC-metsäsertifioinnilla EU asetuksen 995/2010 vastaisesti petokseen.

EU asetuksen 995/2010 vastaisesti brittiläisen 3i omistaman Inspecta Oy:n auditoimat metsä- ja puun alkuperähankinnan sertifioinnit Baltian maissa, pohjoismaissa, Puolassa ja Venäjällä ovat mitättömiä. Suomessa on laillisten metsänhakkuiden EU asetuksen 995/2010 oikeusvaikutuksien varmentamiset markkinoille metsänhakkuusopimuksilla lainsuojattomiksi teetettävillä metsänomistajilla hyväksytyillä FSC/PEFC-metsäsertifioinneilla. Digitaalinen laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä soveltuu kaikkien EU/WTO jäsenmaiden ja YK:n sekä pohjoismaiden (NDF) rahoittamien Interpolin valvomien kehitysmaiden metsien hakkuisiin. EU:n jäsenmaissa, pois lukien Saksa, sisämarkkinasäännösten vastaisesti turvattiin b2b tuotteistuksien vientimarkkinointeja jäsenvaltion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin.

Metsänhallituksen metsänhakkuusopimuksilla EU asetuksen 995/2010 vastaisesti markkinoille valtion metsistä hakkuuttamissa puutavaroissa virallinen syyttäjä on toimivaltainen. Eurooppa- julkis- ja rikosoikeuksien alaisen Metsähallituksen osalta julkisen syyttäjä on lain 2013/897 nojalla vaadittava poliisitutkintaa. Syyteasiakirjassa metsänhakkuusopimusten riita-asioissa oikeusistuimissa vastaajaa ja todistajia velvoittavat direktiivin 2014/42/EU nojalla käänteinen todistustaakka. Vastaajan on osoitettava, ettei ole Suomessa 1986 lähtien harjoittanut kansallisilla sopimuskäytänteillä EU oikeuden ja perustuslain vastaisesti liiketoimintaa. Kansalaisen EU oikeuden vahvimman oikeuden suoja velvoittaa EU ja USA:n välisen CETA/TIPP vapaakauppasopimuksen investointisuojan riita-asioissa toimivaltaisia oikeusistuimia.

Puunkorjuumestarit ry:llä on vahvin oikeuden suoja direktiivi 2014/42/EU nojalla edunsaajaksi sopimuspetoksilla hankitun omaisuuden menettämisissä EU laittomuuksien takuumiehenä olevan jäsenvaltion sijasta. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan, Euroopan sosiaalisen peruskirjan, EU:n Perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 12 artiklan ja perustuslain 1999/731 13 § nojalla perustetun Puunkorjuumestarit ry:n EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistama laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä on vahvin EU oikeuden suoja kaikissa oikeusasteissa ml. CETA/TIPP sopimusten riita-asioiden välimiesoikeudet.