Hallitus on antanut esityksen asiakasmaksulaista siten, että osalla maksut nousevat ja osalla laskevat.

Hallituksen esitys uudesta laista koskee maakunnan järjestämiä palveluita. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Tähän mennessä lainsäädännöstä puuttuneet maksuperusteet on määrä lisätä lakiin. Asiakkailta saisi jatkossa periä maksuja vain niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden maksuista on säädetty uudessa asiakasmaksulaissa.

Vuonna 2017 päätyi ulosottoon 320 000 julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Tutkimusten mukaan korkeat terveydenhuollon asiakasmaksut lisäävät köyhyyttä. Vaikutukset kohdistuvat erityisen voimakkaasti pitkäaikaissairaisiin ikäihmisiin. Lue lisää

Mikäli epäilette oikeuksianne loukatun Asiakasmaksulaki 11§:n noudattamatta jättämisellä, niin suosittelemme kantelun tekemistä ylimmälle oikeusasiamiehelle. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle

Asiakasmaksulaki 11 § (13.3.2003/221) Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen
Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:

1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa tarkoitetuilla perusteilla; tai

2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

Lähteet

http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2017/01/EAPN-Fin-09022017-asiakasmaksut-Tarja.pdf?fbclid=IwAR00aya8t9EQClxfSUttbrzrOdCoFslFQXokNvABeT-9lwLq2ybSGqCnVZs


https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005931208.html

https://demokraatti.fi/kansanedustajat-jarkyttyivat-320-000-asiakasmaksua-paatyi-viime-vuonna-ulosottoon-ja-nyt-hallitus-on-nostamassa-maksuja?fbclid=IwAR3FSKc5uj2ZgLUrZTCkStERo8a2XoVpD3JScIwwnMYwUOjBVM_Zmqs0l_M

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734