Metsänhakkuissa ilman arvonlisävero- ja myyntivoittoverotuksien vähennysoikeuksia olevat metsänomistajat syyllistetään EU asetuksen 995/2010 ja LULUCF säännöksen laiminlyönneistä vaadittaviin sanktioihin. LULUCF säännöksen laiminlyönneistä metsänomistajia uhkaavat verifioidun metsien hiilitaseen nojalla määrättävät hiilipäästösanktiot. Näiden välttämiseksi metsänomistajat ryhtyvät metsänhakkuissa metsäyhtiöiden teettämillä puukauppasopimuksilla lainsuojattomiksi. Metsänomistajien itsekriminointisuojan piikkiin metsäyhtiöiden EU asetuksen 955/2010 vastaisesti hakkuuttamista puutavaroista valmistetut suomalaiset CE/FSC tai PEFC-tuotemerkityt puutavarat ja -tuotteet rahastetaan asiakkailta ilman mitään kuluttajasuojaa.

EU asetuksen 995/2010 edellyttämät metsänhakkuiden laillisuudet todetaan metsien päätehakkuista johtuvista metsien uudistamisista. Verifioitu metsien hiilitaseen laskenta perustuu tukkimetsien standardoinnein auditoituun FSC/PEFC-metsäsertifiointiin. Auditoinnit sisälsivät lain vastaisesti sopimuksilla avohakkuutettavat tukkimetsät. Laittomuus esti metsien pinta-alaverotuksissa 1928-2005 verovähennykset ja ammattitutkinnot. Elinkeinovero-oikeutena metsien avohakkuuttamisten uudistamisten kustannukset oikeuttavat puutavaroiden arvonlisä- ja myyntivoittoverotuksessa vähennyksiin nuoren metsänhoidon sisältävien ensiharvennushakkuiden kera. EU asetus 995/2010 ja LULUCF säännös uhkaavat paljastaa nämä metsänhakkuun ja -hoidon sopimuspetokset.

EU asetuksen 995/2010 laiminlyönnit sopimuksilla estää lailla 897/2013 säädetyt tutkintaoikeudet. Lainsuojattomille metsänomistajille oikeusistuin ei anna enää oikeudensuojaa. Kansallisten EU oikeuksien rikkomuksien komission arvioinnista näyttö on metsänomistaja Kujalan vuonna 2008 tekemä rikkomiskantelu. Tämän johdosta lakkautettiin laiton metsänhoitomaksu vuoden 2014 alusta voimaan tulleessa metsänhoitoyhdistyslaissa 1091/2013. Valtion vahingonkorvausvastuut vältettiin sitouttamalla metsänhoitoyhdistyksien perimällä metsänhoitomaksulla metsänomistajat EU asetuksen 995/2010 vastaisten metsänhakkuiden laillistamisiin PEFC-metsäsertifioinneilla.

Metsänhoitomaksua vastaan Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto (MTK) myöntää Kestävän metsätalouden yhdistyksen perustajajäsenenä metsäomistajille alueelliset PEFC-metsäsertifioinnit. Auditoitujen tukkimetsien tuottokausien ulkopuolella jäävät lainvastaisesti avohakkuutetut metsänhoitoyhdistyksien vajaatuottoisiksi uudistamat energia- ja kuitupuuta tuottavat metsät. Ilman tukkipuiden kantorahatuloja olevien metsien avohakkuuttamisten kustannukset tukkimetsien avohakkuu-uudistamisten kustannusten verovähennysoikeuksilla nollataan metsänomistajien puutavaroiden kantoraha-arvot ja näistä perittävät myyntivoittoverot. Energia- ja kuitupuumetsät ovat niin PEFC-metsäsertifioinnin vastainen kuin haitallista ilmastomuutosta edistävä tuottokausi.

Puunkorjuumestarit ry:n EU asetuksen 995/2010 nojalla valmistaman laillisten metsänhakkuiden PUUNKORJUUMESTARIT due diligence-järjestelmä digitaalisena takaa ainoana markkinoilla Suomessa CE-/FSC-/PEFC puutavaroissa ja –tuotteissa asiakkaille laillisen kuluttajasuojan  metsänomistajille auditoiduilla FSC-/PEFC-tuotemerkintäoikeuksilla. LULUCF säännöksen kestävän metsänhoidon kriteereistä vastaavat EU:n jäsenmailla ja komissiolla vastavuoroisesti hyväksytyt PUUNKORJUUMESTARIT –ammatinharjoittajat.

Arto Jokisalo
puunkorjuumestari