Marras 17, 2020 ETVK moitti sitä, että perintäyhtiöille on saamamme tiedon mukaan mahdollista pelkillä väitteillä saada aikaan asiakkaille yksipuolisia velkatuomioita, oli velka sitten vanhentunut tai ei. Hallinnon tulisi ryhtyä selvittämään ja oikaisemaan tilannetta niin, ettei menettely olisi mahdollista.

Tuomioistuinviraston vastaus asiassa marras 19,2020

Arvoisa vastaanottaja
Kiitos viestistänne ja arvokkaasta palautteesta.
Tuomioistuinviraston vastauksena todettakoon, että Tuomioistuinvirasto että on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.

Tuomareiden ja tuomioistuinten riippumattomuudesta on säädetty Suomen perustuslaissa. Tuomioistuinvirastolla ei ole toimivaltaa puuttua riippumattoman tuomioistuimen lainkäyttötoimintaan. Virasto ei voi myöskään ottaa kantaa yksittäisiin oikeustapauksiin.
Lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää pääasiassa eduskunta.
Ylimmät laillisuusvalvontaviranomaiset ovat valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, joille voi kannella vapaamuotoisesti.
Viestissänne viittaaman uutisen osalta voidaan yleisellä tasolla todeta, että velkomusvaatimuksen ajaminen edellyttää pääsääntöisesti oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §:n mukaisesti tarpeellisten todisteiden liittämistä vaatimukseen. Tästä on säädetty nimenomainen poikkeus ns. summaaristen riita-asioiden osalta saman luvun 3 §:ssä. Eli jos asia koskee tietyn määräistä saamista ja ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen (summaarinen riita-asia), haastehakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Ystävällisin terveisin,
Mika Risla
Erityisasiantuntija
Tuomioistuinvirasto


Asian jatkokäsittely ETVK:ssa

Odotamme valtioneuvoston vastausta.

ETVK, Jyrki Saari, asiamies