Adressiin tästä

Perustettava Ad Populum (Kansan valta) yhdistys hankkii suomalaisten työssäoppimisen ammattitutkintojen due diligence- järjestelmään hankekumppanin Saksasta. Vuoden 2020 jälkeen kansallisesti toteutetut EU:n rakennerahastorahoitukset muuttuvat useamman jäsenmaan välisiksi yhteishankkeiksi ja -projekteiksi suoraan Brysselistä rahoitettaviksi.

Saksalaisten perusoikeudet vaadittiin vuonna 1958 perustetun Euroopan yhteisön kansalaisilleen tunnustamiksi perusoikeuksiksi. Saksan presidentille maksetaan palkkaa siitä, ettei hyväksy kansalaisten kansallisella eikä EU-oikeudella loukkaavaa lainsäädäntöä allekirjoituksillaan.   Saksalaisten yli 2000 vuotta vanha Rooman valtakunnasta lainaama työssäoppimisen ammattitutkintojärjestelmä on vahvin oikeuden suoja EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksessa. Komissio ei voi toimia saksalaisten kuten muiden jäsenvaltioiden kanssa EU-perustamissopimuksen vastaisesti syyllistymättä Pariisin rauhansopimuksen ja vuoden 1958 EY-perustamiskirjan vastaisesti petoksiin. USA II maailmansodan voittajavaltiona yhdessä muiden kanssa vastaavat Saksan kansalle kirjoitetusta peruslain säännöksin noudattamisesta.

Työssäoppimisen ammattitutkinnon omaavan kansalaisen vahvimman oikeuden suoja takaa sopimuksilla täyden ansion ja riita-asioissa vahingonkorvaukset sekä vaatimuksista vastapuolen rangaistukset. Suomessa ammattitutkinnon omaavat hyväksikäyttävät sopimuksilla ilman työssäoppimisen ammattitutkintoa olevia ilman täyttä korvausta. Oikeusistuimiin harhautetuissa sopimusten riita-asioissa kantajilla maksatetaan oikeudenkäyntikulut. Sopimuksiin ilman työssäoppimisen ammattitutkintoa ryhtyviä uhkaa omaisuuden menetykset, silloin kuin sopimuskumppaneille ei ole enää tarvittavaa taloudellista etua. TIPP-vapaakauppasopimuksen investointisuojan loukkauksina nolla ammattisuojan omaavat voidaan irtisanoa tai työllistää halpatyövoiman arvoisina sekä vaatia ammattitaidottomuuksista vahingonkorvauksiin investointisuojan uhkaamisesta. Sopimuspetoksissa laskuttajat ja maksajat ovat koska tahansa vaadittavissa välimiesoikeuteen maksumiehiksi.

Kansallisesti vahvimman sopimuspetossuojan omaavat eivät työllistäneet, koska tämä oli ilman direktiivin 92/51/ETY toimeenpanoa työrikos. Sopimuspetokset toteutetaan nolla ammattisuojan yrittäjillä kilpailu- ja kuluttajaoikeuksien vastaisesti. Yrittäjät ilman työssäoppimisen ammattitutkintoa syyllistyvät työrikoksiin menettäen eläke-etuudet, sosiaaliturvan ja altistuvat veropetoksiin. EU tuomioistuimen päätöksien mukaan työntekijöiden ja yrittäjien toiminta ilman työssäoppimisen ammattitutkintoja on laitonta. Itsekriminoistisuoja (ihmisoikeus) estää syyllistämästä itseään tai pakottamasta muista syyllistämään itseään oikeusistuimissa. Korkeimman oikeuksien päätöksillä nolla ammattisuojan standardoidut arvolisävero-, yrittäjäeläke- ja yrittäjävero-oikeuksin toimivat yrittäjät turvattiin vastuuvakuutuksilla vahingonkorvauskanteissa.

EU:n tuomioistuimen mukaan (Asia C‑429/12) syrjintädirektiivin 2000/78/EY vastaisesti 6 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää kansallisen lainsäädännön puitteissa työllisyyspoliittinen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomion (Asia C-41/90) mukaan julkinen työvälityslaitos, joka on kykenemätön tyydyttämään tämän markkinoilla vallitsevaa toimintaa, rikkoo perustamissopimuksen 86 artiklaa syyllistäen jäsenvaltion perustamissopimuksen 90 artiklan 1 kohdan rikkomukseen, ei koske jäsenvaltion kotimarkkinoita. Valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin työhallinnon toimivalta EU/kansallisissa työllisyysvaroissa on komission ja työmarkkinatoimijoiden tavoittein.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan, EU:n Perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 12 artiklan ja perustuslain 1999/731 13 § nojalla perustetut yhteisöt turvaavat jäsenistönsä elinkeino-, omistus- ja sopimusoikeuksien vastaisilla sopimuspetoksilla ammattisuojan omaavien ansainnat.  Julkis- ja yleishyödylliset yhteisöt rahoittivat liiketoimintaansa ylläpitämällä EU-/kansallisella rahoituksella työttömyyttä uudistaakseen 1995-2020 EU-rahoituksen perusteet. Lain tasoisesti sopimuksissa velvoittavalla asetuksella (ETY) N:o 2084/93 säädetystä Euroopan sosiaalirahastosta artikla 123 § nojalla komissio, jota tässä asiassa auttaa työmarkkinatoimijat.

Suomessa ns. aktiivisella työvoimapolitiikalla direktiivin 91/533/ETY nojalla ohitetaan sosiaalisen peruskirjan 20 artiklan velvoitteet maksamalla korvaus työstä palkan sijasta tukena ja/tai avustuksena. Sopimuksissa lain tasoisen EU-asetuksen toimivallan ja hallintolain 434/2003 vastaisesti syyllistytään tietoisesti petokseen salaamalla suomenkielisten työntekijöiden ja yrittäjien muilla jäsenmailla ja komissiolla vastavuoroisesti hyväksytettävät ammatinharjoittamisten oikeudet. Kyse on EU:n perusoikeuskirjan (2000/C 364/01) 17 artiklan ja Suomen perustuslain 15 § nojalla turvatun omaisuudensuojaan kuuluvien yksityisoikeudellisten varallisuusarvoisten sopimusoikeuksien vastaisesta petoksesta.

Jäsenmaiden välinen palvelujen, pääomien, tavaroiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus todetaan kansalaisten työssäoppimisen ammattitutkintojen vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla tunnustettavista ammatinharjoittamisten oikeuksista. SGEI-palveluissa lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan turvaamat EU-oikeuksien vastaiset sopimuspetokset sisältävät kuluttajapalvelut ja –tuotteet rahastetaan asiakkailta ilman laillista kuluttajasuojaa.  Direktiivin 2014/42/EU oikeusvaikutuksin suomalaisten tulee vaatimuksesta käänteisen todistustaakan velvoittein osoittaa hankkineensa omaisuutensa EU-oikeuden vastaisesti valtion avoimeen vahingonkorvausvastuun piikkiin.

EU 2020-hanke sisältää Ad Populus yhdistyksen kansalaisille järjestettävät sopimusten apuvelvoitteiden toimeenpanon laiminlyönneistä nostettavat suorituskannepalvelut.

 

Arto Jokisalo